5 februari 2012

Werkzaamheden Bakenessergracht e.o. aanstaande

Ter voorbereiding op het groot onderhoud van de Bakenessergracht wordt het water momenteel uitgebaggerd door het bedrijf J.P. Schilder uit Ursem. Begin 2012 zijn de (bouw)vergunningen aangevraagd. Het vastgestelde Definitieve Ontwerp wordt technisch uitgewerkt zodat het werk in het tweede kwartaal kan worden aanbesteed. Als alles meezit kan er na het zomerreces van 2012 gestart worden met de werkzaamheden.

De riolering in de Bakenessergracht, Korte Jansstraat en Bloemertstraat is aan vervanging toe. De riolering wordt aangepast aan de hedendaagse eisen. Daarnaast is een deel van de kademuur van de Bakenessergracht aan groot onderhoud toe. Ook wordt een zogenaamde zinker (riolering) onder de gracht vervangen. Deze werkzaamheden bieden de mogelijkheid om de bestrating aan te passen en daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen. Hiervoor heeft de gemeente een ontwerp gemaakt, waarbij het door het bestuur vastgestelde HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte)-centrum als uitgangspunt dient.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Die aan de kademuur duren ca. zes maanden, de uitvoering van het gehele werk neemt ca. twaalf maanden in beslag. Enkele weken voor aanvang wordt er een informatieavond georganiseerd door de gemeente. Projectmanager namens de gemeente Haarlem is S. de Kogel. Contactpersoon is mevrouw K. de Haseth Moller, tel. 023-5115653, e-mail kdehmoller [at] haarlem.nl. Zie www.haarlem.nl/haarlem-a-z/bouwprojecten/stadsdeel-centrum/bakenessergracht/ voor alle informatie over het bouwproject.

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.