13 februari 2012

Overleggroep bewoners Bakenessergracht opgericht

De verbouwing van de Bakenessergracht is aanstaande, en ervaring leert dat er bij een kwetsbare buurt veel mis kan gaan. Denk aan de verzakkingen die in oude steden de afgelopen jaren bij grondwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Vaak is het moeilijk om gedurende de rit zaken nog te beïnvloeden. En burgers staan er tijdens problemen vaak alleen voor.
Recent heeft een aantal buurtbewoners met elkaar overleg gevoerd en dit heeft geresulteerd in de vorming van een overleggroep. Deze bestaat uit Gerrit Wolfswinkel, Jaap van der Stel, Mieke Wiggers, Jacques van der Meer, Lex Hagenaars, Leo Vos en Kees van Aalst.

In samenspraak met de de Werkgroep Bebouwde Omgeving van de stichting stelt de overleggroep het volgende voor:
1. De overleggroep bespreekt de planning en de voortgang gedurende de uitvoeringsfase. Bij deze groep kunnen tijdens de uitvoering alle zorgen of klachten (zoals over het gedrag van de aannemers) direct worden besproken. Op grond daarvan kan zo nodig worden ingegrepen.
2. De overleggroep is een initiatief vanuit de buurt. Dat veronderstelt dat de achterban goed wordt geïnformeerd en bij besprekingen wordt betrokken.
3. In beginsel heeft ook de gemeente belang bij dit initiatief. Want anders wordt ze toch achteraf opgezadeld met claims als er iets gruwelijk mis gaat (verzakkingen, schade aan monumenten, et cetera).
4. Als de gemeente dwars ligt (overleg niet op prijs stelt), kunnen we naar de Raad gaan. Het is sowieso van belang om raadsfracties vroegtijdig te informeren.
5. Voor wat betreft de samenstelling van de groep is het belangrijk dat uit elk deel van de gracht (even en oneven gedeeld door noord en zuid) er bewoners deelnemen. Hierin is nu voorzien. Verder is het raadzaam de experts in de buurt in kaart te brengen die om advies kunnen worden gevraagd (architect, stedenbouwkundige et cetera).
6. Taken van de groep zijn:
a. vinger aan de pols houden gedurende de werkzaamheden;
b. verbindingen leggen met contactambtenaren, experts, wijkraad, gemeenteraad en derden in het geval daar aanleiding toe is;
c. bewoners informeren en zo nodig adviseren;
d. eventuele klachten verzamelen en bespreken met gemeente en/of aannemer;
e. bij ernstige problemen een buurtvergadering uitschrijven en gezamenlijke activiteiten ondernemen.
N.B.: deze groep verzet zich niet tegen de werkzaamheden; er zijn bovendien ook voordelen mee gemoeid. Waar het hier om gaat is een structuur in het leven te brengen die problemen weet te voorkomen en/of vroegtijdig handelen bij dreigende problemen bevordert.

Correspondentie: vriendenvandebakenes [at] gmail.com

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.