9 december 2013 — door Lex Hagenaars

Beslissing wethouder inzake werkzaamheden Bakenessergracht

Vrijdag 29 november stond er helaas een eenzijdig krantenartikel in het Haarlems Dagblad, waardoor er bij enkelen onder u wellicht het beeld is ontstaan dat de werkgroep het eens zou zijn met de doorvoering van het oorspronkelijke renovatieplan. Dit is uiteraard niet het geval.

Gebeurtenissen de afgelopen periode

Voor het zomerreces heeft de raad unaniem een motie “van de wal in de sloot” aangenomen en daarmee groen licht gegeven voor een workshop, waarin deskundigen aan de raadsleden de risico’s en alternatieven voor kademuurrenovatie uiteen hebben gezet. De workshop vond plaats op 10 oktober en werd druk bezocht.
Op 21 november 2013 bleek in gesprek met de verantwoordelijke wethouder (Mulder) dat deze volstrekt niet van plan is af te zien van het oorspronkelijke plan. Wel wil hij aanvullende veiligheidsmaatregelen nemen. Al tijdens de workshop plaatsten de deskundigen grote vraagtekens bij de haalbaarheid van deze veiligheidsmaatregelen.

Belangrijkste uitkomsten van de workshop onderstreept door alle deskundigen; ons alternatief

 • kent minder risico’s en zeer veel minder kans op grote schade;
 • is beduidend (70%) goedkoper;
 • is praktisch haalbaar, want al toegepast op de kademuur van de Bakenessergracht aan de oneven zijde, die aansluit op het te vervangen deel; bovendien is ons alternatief recent ook aangelegd op de Nieuwe Gracht (gegarandeerde levensduur 100 jaar);
 • kan met behoud van de huidige bomen gerealiseerd worden (bevestigd door aanwezige bomendeskundige);
 • zal vanwege de hoek van de ankers, de kabels en leidingen onder het trottoir niet vernielen;
 • kan zonder 2 damwanden, waardoor de groeiruimte van de bomen niet blijvend wordt verkleind;
 • houdt in dat over 80 jaar mogelijk enkel ankers vervangen hoeven te worden, i.p.v. dat over 80 jaar weer alle bomen eruit moeten voor de aanleg van een nieuwe L-constructie;
 • kost minder werkduur en beperkt de overlast aanzienlijk.


Huidige keus van de wethouder

 • Aanbrengen van een L-vormige damwand op geschroefde palen, technische levensduur 80 jaar, waarna het geheel (inclusief bomen) opnieuw ingrijpend moet worden vernieuwd, met alle risico’s van dien;
 • Extra krediet aanvragen voor doorvoering van het oorspronkelijke project plan;
 • Extra krediet aanvragen voor aanvullende veiligheidsmaatregelen, waarvan het nut niet bewezen is;
 • Extra krediet aanvragen voor nieuw riool, nu bleek dat het onlangs gerenoveerde riool als gevolg van de geplande damwand in de straat wordt vernield;
 • Extra krediet aanvragen voor noodzakelijke extra onderzoeken;
 • Huidige bomen verdwijnen en vanwege de blijvend beperkte groeiplaats tussen kademuur en in de grond achterblijvende damwand, zullen de nieuwe bomen niet uitgroeien tot het niveau van de huidige bomen. Het straatbeeld van de Bakenessergracht wordt blijvend gewijzigd.

Ons standpunt

Per brief van donderdag 28 november 2013 hebben wij het college en de raad laten weten buitengewoon teleurgesteld te zijn in het standpunt van de wethouder. Diegene onder u die deze brief willen ontvangen, kunnen onze secretaris Lex Hagenaars hiervoor benaderen, per e-mail of telefonisch. In onze optiek heeft het er alle schijn van dat de recente besluitvorming volstrekt politiek-bestuurlijk van aard is in plaats van technisch-financieel en deskundig verantwoord.
Wij betreuren deze uitkomst. Wij hebben het als bezorgde bewoners voor elkaar gekregen om de raadsleden deskundig voor te lichten over de risico’s en de alternatieven die er zijn. Wij staan volstrekt niet achter het huidige besluit van de wethouder en accepteren dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de verdere uitvoering van het project. Wij hebben de volledige verantwoordelijkheid voor het project derhalve teruggegeven aan wethouder en raad en ons in deze volledig teruggetrokken.

Huidige werkzaamheden

Zoals velen van u waarschijnlijk is opgevallen, worden de herbestratingswerkzaamheden op de Bakenessergracht tussen Vrouwestraat en het Spaarne niet conform gemeentelijke toezegging uitgevoerd. Er worden andere qua kleur en vorm afwijkende stenen gebruikt, volgens de projectvoering geschiedt dit, “omdat het geld op is” en er daarom geen nieuwe oude stenen kunnen worden gekocht. Wij gaan er echter van uit dat de kosten voor het hergebruik en vervanging (breuk) van de oorspronkelijke stenen destijds begroot zijn en hebben de wethouder om opheldering gevraagd. De houding van het projectmanagement alsmede de gebruikte argumentatie ontneemt ons het vertrouwen op een goede afloop van de geplande werkzaamheden aan de kademuur. Kennelijk kunnen afspraken met bewoners zomaar inhoudelijk worden gewijzigd.
Ook het standpunt van de wethouder Mulder dat aanbesteding van het totale project in één keer gepland was en dat, nu dit niet meer het geval is de kosten oplopen, is onjuist. Het was voormalig wethouder van Doorn die er in maart van dit jaar voor heeft gekozen om het project in drie delen (kademuur, bestrating en riool) op te splitsen. Dit om de benodigde specifieke deskundigheid te garanderen.

Tijdlijn

De wethouder heeft ons meegedeeld dat hij voornemens is een nieuwe definitief ontwerp (DO) te schrijven; hij heeft hiervoor 2,5 maand nodig. Aansluitend zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarna zal de nieuwe raad over het nieuwe DO moeten oordelen. Als het nieuwe DO is aangenomen, zal de Europese aanbestedingsprocedure volgen. Mogelijk staat, zodra een aannemer is geselecteerd, de bouwvakantie voor de deur. In het licht van deze tijdslijn hebben we wethouder Mulder dan ook verzocht de bomen pas in het najaar van 2014 te kappen, mits dat dan onvermijdelijk is. Tijdens de workshop werd immers benadrukt dat de boonwortels voor stabiliteit van de kade en straat zorgen.

Onze toezegging aan u

Wij zullen u informeren over het verdere verloop van ontwikkelingen in deze. Uiteraard blijven wij ons inzetten voor het behoud van de Bakenessergracht en voor werkzaamheden die geen schade veroorzaken aan de (eeuwenoude) panden van de Bakenessergracht. Dit voelen wij als een verplichting voor nu, maar ook jegens de generaties die na ons de Bakenessergracht komen bewonen.
Mocht u vragen, suggesties of ideeën hebben, neemt u dan vooral contact op met onze werkgroep!
U bent van harte welkom.

Contactadres: Lex Hagenaars, Bakenessergracht 25, 023 57 20 348, a.hagenaars [at] wxs.nl

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.