8 augustus 2014

Bewonersbijeenkomst werkzaamheden Bakenessergracht

Waarde vrienden van de Bakenes,

De laatste tijd is het even stil geweest m.b.t. berichtgeving rondom de Bakenessergracht. Daarom nodig wij u graag uit voor een bewonersbijeenkomst om u op de hoogte te stellen en mee te nemen in de huidige stand van zaken. Tevens treft u onder de gegevens van d bijeenkomst een update aan rondom de gracht;


Donderdag 21 augustus 2014

20:00 uur

Bakenessergracht 87 ten huize van Leo Vos

Update: Werkgroep Gracht:

De afgelopen periode heeft u kennis kunnen nemen van verschillende krantenartikelen over de Bakenessergracht. De Stichting verzet zich nog steeds tegen het gemeentelijke plan voor kademuurrenovatie. Inmiddels zijn wij toe aan de derde wethouder, mevrouw Sikkema. Wij hopen dat zij niet halsstarrig het beleid van haar ambtsvoorgangers zal voortzetten toch in overleg met ons eindelijk tot een oplossing wil komen.

Gebeurtenissen de afgelopen periode
De werkgroep heeft met vertegenwoordigers van alle gemeenteraadsfracties, de wethouder en diens ambtenaren in oktober 2013 een workshop gehad. Hierin deed wethouder Mulder de toezegging dat er een nieuw definitief ontwerp (DO) zou komen dat ter afstemming aan de raad zou worden voorgelegd achteraf bleek echter dat de wethouder doorging met de uitvoering van DO2012, zonder de raad er verder bij te betrekken.
De werkgroep bleef contact houden met raadsleden die steeds meer overtuigt zijn van de haalbaarheid/wenselijkheid van het door ons gepresenteerde alternatief. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen dwong de raad de wethouder door middel van een motie een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren. Doel van het haalbaarheidsonderzoek was het plan van de gemeente en het alternatief van de bewoners objectief tegenover elkaar te plaatsen, teneinde een finale afweging voor 1 van de 2 opties te kunnen maken. Het zonder overleg met ons uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek is het papier niet waard waarop het gedrukt staat en ook de (na de verkiezingen grotendeels nieuwe) raadsleden zijn hier zeer ontstemt over.

Raad van State
Daarnaast hebben wij in mei 2014 voor de Raad van State onze grote bezwaren tegen de sloop/bouwvergunning alsmede kapvergunning uiteen mogen zetten. Centraal argument is dat de sloop/bouwvergunning door de gemeente aan haarzelf is afgegeven, zonder dat vooraf een sloopveiligheidsplan dan wel een bouwveiligheidsplan is uitgewerkt, hetgeen voorwaarde voor vergunningsverlening is. Ook de kapvergunning rammelt op bepaalde punten.
Wij communiceren al ruim 2 jaar onze zorgen omtrent de kademuurrenovatieplannen van de gemeente en worden hierin niet serieus genomen. Wij hopen dat de uitspraak van de Raad van State hierin verandering brengt. De Raad van State oordeelt alleen over de wijze waarop de vergunning is verleent en niet over de uiteindelijke technische uitvoering van de renovatiewerkzaamheden. Wij hopen u de uitspraak op de avond van de bewonersbijeenkomst te kunnen mededelen.
Voor vragen en/of verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Esther Maarsen (esther@maarsen.net, 06 15 18 80 80) en uiteraard zal tijdens de bijeenkomst verdere toelichtingen worden gegeven.

Vriendelijke groeten en tot de 21e!

Stichting Vrienden van de Bakenes

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.