15 oktober 2014 — door Carry Petri

Update werkzaamheden Bakenessergracht

Kademuurrenovatie

Op 4 september jl. stond de Bakenessergracht op de agenda van vergadering van de Commissie Beheer. Uiteraard hebben we die avond en niet voor de eerste keer van ons inspraakrecht gebruik gemaakt. Ruben Maarsen zei namens de Stichting Vrienden van de Bakenes het volgende

......Namens Stichting Vrienden van de Bakenes,

De Raad van State heeft de bewoners in het gelijk gesteld door te oordelen dat er vóórdat de omgevingsvergunning had mogen worden afgegeven, een sloopveiligheidsplan opgesteld had moeten worden. Nu dat sloopveiligheidsplan er niet is, had bijgevolg de omgevingsvergunning niet mogen worden afgegeven. Conclusie is dat deze vergunning opnieuw moet worden aangevraagd en dat de huidige onbruikbaar is. De Raad van State heeft ons bezwaar, beroep en hoger beroep gegrond verklaard. Wij kunnen dus wéér bezwaar maken en in beroep en hoger beroep gaan. Dit willen wij liever voorkomen.

Wij willen allereerst dat de wethouder de toezegging doet dat de bomen niet gekapt worden, zolang er geen onherroepelijke omgevingsvergunning voor de sloop/bouw van de kademuur is.

Voor wat betreft het door de bewoners gepresenteerde en breed gedragen alternatief lijkt zich de discussie toe te spitsen op duurzaamheid en uitvoerbaarheid.

Ons plan is even duurzaam als het plan van de gemeente. Uit een verklaring van een groutanker-producent blijkt dat de groutankers zonder problemen minstens 100 jaar mee gaan. Ook hebben wij een verklaring van een bomenspecialist, waaruit blijkt dat de bomen ons alternatief zullen overleven. Beide stukken zijn per mail aan u toegezonden.

Wat betreft de uitvoerbaarheid van ons plan: deze is voor de directe omgeving veel minder ingrijpend en geeft geen tot veel minder kans op schade in de vorm van verzakking en scheurvorming aan de huizen. Voor de bewoners geeft ons plan beduidend minder overlast en kent het een veel kortere doorlooptijd.

Vanuit de techniek kent ons plan het voordeel dat:

1. er geen grootschalige graafwerkzaamheden in de ondergrond zullen plaatsvinden (dus ook geen archeologische vondsten etc.),

2. géén damwanden nodig zijn, de straat dicht blijft, de kabels en leidingen en het riool onaangetast blijven en het waterpeil niet wordt verlaagd,

3. de bomen blijven staan.

Op financieel vlak is ons plan stukken goedkoper dan het plan van de gemeente. Dat ons plan uitvoerbaar is, blijkt uit een beoordeling door een oud-aannemer, die u eveneens per mail hebt ontvangen.

Wij hopen dat de gemeente zich de hoge extra kosten voor het opstellen van een sloopveiligheidsplan bespaart, zolang wij met elkaar in gesprek zijn over het definitieve ontwerp van de kademuur.

Tot slot spreken wij als bewoners de hoop en het vertrouwen uit dat de gemeente op grond van voortschrijdend inzicht haar aanvankelijke renovatieplan DO2012 voor de Bakenessergracht wijzigt, nu op basis van objectieve criteria vaststaat dat het door ons aangeboden alternatief evenzeer een duurzaamheid heeft van 100 jaar of zelfs meer en korter is qua uitvoering dan het plan van de gemeente. Wij hopen dat de gemeente de bewonersparticipatie van de Bakenessers waardeert en in het kader van “samen doen” kiest voor uitwerking van een door de bewoners gedragen plan.

Ik dank u voor uw aandacht....

............................................................................

Vrijwel alle fracties lieten die avond van zich horen, steunden ons voorstel en deden een dringend beroep op de wethouder ons serieus te nemen en gehoor te geven aan onze wens ons plan uiteen te mogen zetten.

Dat heeft de wethouder gehonoreerd door het initiatief te nemen om de Vrienden van de Bakenes, samen met haar medewerkers, de heren Kaldenhoven en de Kogel, een factsheet te maken waarin de twee varianten voor de kademuurrenovatie aan de Bakenessergracht uitgewerkt zijn.

Op basis van deze factsheet zal de raad een keuze maken. De wethouder zegde toe niet tot kap van de bomen over te gaan zolang niet duidelijk is welke variant zal worden uitgevoerd.

Inmiddels zijn er diverse gesprekken geweest en hierin hebben wij met elkaar, de Vrienden en de medewerkers van de gemeente, beide varianten kunnen bespreken, vergelijken en beoordelen. Deze gesprekken hebben wij als positief en constructief ervaren. Op een paar punten na is de factsheet klaar en kan deze aan de wethouder en raad worden voorgelegd.

Het verheugt ons dat we nu wel al kunnen melden dat onze gesprekken inmiddels hebben bewerkstelligd dat de L-muurconstructie, de gemeentevariant, op het punt van veiligheid al ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan.

Wat betreft onze variant speelt het eerder door de gemeente gevraagde onderzoek ons parten bij een juiste invulling van de factsheet. Het onafhankelijk onderzoek had tot doel beide varianten helder en duidelijk naast elkaar te plaatsen en op werkwijze,kosten en duurzaam te onderzoeken. Daar de variant van de gemeente wel was uitgewerkt en die van de vrienden niet, is het eerlijk en juist invullen van een aantal punten lastig en kunnen deze punten ook aanvechtbaar zijn. Wij zijn nu in het laatste stadium van de invulling van de factsheet en moeten nu nog de laatste puntjes op de i zetten .

Maar we zijn op de goede weg en hebben er vertrouwen in een gezamenlijk onderschreven factsheet aan college en raad te presenteren.

Het voorstel van de heren Kaldenhoven en de Kogel om een raadsmarkt te organiseren waarin de factsheet met de twee uitvoerbare renovatiemogelijkheden kan worden toegelicht (door beide ‘partijen’) omarmen wij.

Deze raadsvergadering staat nu gepland op 30 oktober aanstaande van 18.00 – 1900 uur. Wij hopen u allen te mogen ontmoeten.

Tot zover de stand van zaken renovatie kademuur Bakenessergracht. Zowel op de site als in de nieuwsbrief die u begin november kunt verwachten zullen we u verder informeren.

Carry Petri (voorzitter)

Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]

Nieuwsonderwerpen

Ansichtkaarten van de Bakenes
Bestel het boek!

Nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief: De laatste nieuwsbrief van 2017.. U heeft m ook in de brievenbus gehad maar ook voor de zekerheid digitaal verkrijgbaar!

Open de nieuwsbrief »

Archief nieuwsbrieven »

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox in plaats van in de brievenbus? Vul dan uw e-mailadres in en druk op Verzenden.