(Bijna geen) afvalbakken op Bakenessergracht

Poster Nee tegen afvalbakken op de gracht

Het is gelukt! De geplande grote afvalcontainers op de gracht zijn geschrapt. En er komen minder GFT-bakken op de gracht. Dankzij de solidariteit van bewoners, het grote aantal bezwaarschriften en de circa 120 posters die maandenlang op de Bakenessergracht hebben gehangen. Die kunnen nu definitief weg.

De kogel is door de kerk. Er komen (bijna) geen afvalbakken op de Bakenessergracht. De plaatsing van twee grote bovengrondse afvalcontainers tegenover de huisnummers 48/50 op de gracht is geschrapt. Daarvoor in de plaats wordt op de Korte Jansbrug een extra container geplaatst voor plastic, blik en drinkpakken (PBD) en wordt één van de ondergrondse containers voor restafval een container voor papier en karton. Op het Donkere Begijnhof staat inmiddels al een container voor PBD.

De geplande GFT-containers op de Bakenessergracht blijven gehandhaafd. Zij het dat er op elke locatie in eerste instantie niet twee, maar één container komt te staan. Na de plaatsing van de containers (vermoedelijk eind van de zomer) wordt het functioneren van deze situatie zes maanden gemonitord om te kijken of het doel van het plan - een verbetering van de afvalscheiding - wordt gerealiseerd met een afname van het restafval.

Binnen enkele weken valt er een brief plus enquête-formulier bij de bewoners van de gracht en zijstraten in de bus. Het gemeentebestuur heeft inmiddels dit alternatieve plan in een nieuw besluit gegoten. Dat wordt vervolgens volgens de gebruikelijke procedure gepubliceerd, waarna bewoners zes weken de tijd hebben om bezwaar te maken tegen dit nieuwe besluit.


Wat is de Bakenes?

Wat is de Bakenes?

Wie de Bakenes niet kent, die kent heel Haarlem niet.
De Bakenes is een van de oudste stukjes Haarlem. De ruggengraat van de wijk is de Bakenessergracht.

Al rond het jaar 990 duikt de naam Bakenes op, die later op verschillende manieren is verklaard. Het meest waarschijnlijk is dat nes (neus, Frans nez) wijst op een in het Spaarne vooruitspringend stuk land (landtong), waarop een baken voor de schepen zou hebben gestaan. Deze punt in het Spaarne was al vanouds van strategische betekenis, daar men hier de toegangsweg over water van het land der woeste Kennemers en West-Friezen naar het gebied der Graven van Holland kon beheersen.
Daarom hebben de laatsten er in de twaalfde eeuw ook een versterkte nederzetting op gebouwd, een zogenaamde vroonhof of curia, die onderdak bood aan de vorst en zijn ridders en was voorzien van opslagplaatsen en schuren.
In de veertiende eeuw is Bakenes of Oud-Haerlem binnen de stadsgrenzen van Haarlem getrokken. Voordien vormde de Bakenessergracht de afscheiding. Opgravingen hebben aangetoond dat het gebied pas in het eerste kwart van de veertiende eeuw geschikt werd gemaakt voor bewoning.

[Bronnen: Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld, J.M. Sterck-Proot, Haarlem 1930; De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Haarlem 1999]