Nieuws

Overleggroep bewoners Bakenessergracht opgericht

De verbouwing van de Bakenessergracht is aanstaande, en ervaring leert dat er bij een kwetsbare buurt veel mis kan gaan. Denk aan de verzakkingen die in oude steden de afgelopen jaren bij grondwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Vaak is het moeilijk om gedurende de rit zaken nog te beïnvloeden. En burgers staan er tijdens problemen vaak alleen voor.
Recent heeft een aantal buurtbewoners met elkaar overleg gevoerd en dit heeft geresulteerd in de vorming van een overleggroep. Deze bestaat uit Gerrit Wolfswinkel, Jaap van der Stel, Mieke Wiggers, Jacques van der Meer, Lex Hagenaars, Leo Vos en Kees van Aalst.

In samenspraak met de de Werkgroep Bebouwde Omgeving van de stichting stelt de overleggroep het volgende voor:
1. De overleggroep bespreekt de planning en de voortgang gedurende de uitvoeringsfase. Bij deze groep kunnen tijdens de uitvoering alle zorgen of klachten (zoals over het gedrag van de aannemers) direct worden besproken. Op grond daarvan kan zo nodig worden ingegrepen.
2. De overleggroep is een initiatief vanuit de buurt. Dat veronderstelt dat de achterban goed wordt geïnformeerd en bij besprekingen wordt betrokken.
3. In beginsel heeft ook de gemeente belang bij dit initiatief. Want anders wordt ze toch achteraf opgezadeld met claims als er iets gruwelijk mis gaat (verzakkingen, schade aan monumenten, et cetera).
4. Als de gemeente dwars ligt (overleg niet op prijs stelt), kunnen we naar de Raad gaan. Het is sowieso van belang om raadsfracties vroegtijdig te informeren.
5. Voor wat betreft de samenstelling van de groep is het belangrijk dat uit elk deel van de gracht (even en oneven gedeeld door noord en zuid) er bewoners deelnemen. Hierin is nu voorzien. Verder is het raadzaam de experts in de buurt in kaart te brengen die om advies kunnen worden gevraagd (architect, stedenbouwkundige et cetera).
6. Taken van de groep zijn:
a. vinger aan de pols houden gedurende de werkzaamheden;
b. verbindingen leggen met contactambtenaren, experts, wijkraad, gemeenteraad en derden in het geval daar aanleiding toe is;
c. bewoners informeren en zo nodig adviseren;
d. eventuele klachten verzamelen en bespreken met gemeente en/of aannemer;
e. bij ernstige problemen een buurtvergadering uitschrijven en gezamenlijke activiteiten ondernemen.
N.B.: deze groep verzet zich niet tegen de werkzaamheden; er zijn bovendien ook voordelen mee gemoeid. Waar het hier om gaat is een structuur in het leven te brengen die problemen weet te voorkomen en/of vroegtijdig handelen bij dreigende problemen bevordert.

Correspondentie: vriendenvandebakenes [at] gmail.com