Nieuws

Dinsdag 25 juni, 20.00 uur

Bewonersbijeenkomst over werkzaamheden Bakenessergracht

In de nieuwsbrief van april 2013 hebben wij u op de hoogte gebracht omtrent de door de gemeente geplande werkzaamheden met betrekking tot de vervanging van de kademuur, het kappen van bomen alsmede de vergroting van het riool. Intussen zijn er interessante ontwikkelingen die wij graag met u willen bespreken.

Op hoofdpunten is het volgende gebeurd.

Zoals te verwachten was heeft de bestuursrechter ons in het ongelijk gesteld en geoordeeld dat de vergunningen in redelijkheid door de gemeente werden afgegeven. Wij hebben tijdens de bewonersbijeenkomst van 8 april 2013 al uiteengezet dat het hier niet ging om de beoordeling van onze alternatieven voor de renovatiewerkzaamheden (uitgewerkt door ABT), maar enkel en alleen om de afgegeven vergunningen. Tegen dit vonnis kunnen wij nog in hoger beroep bij de Raad van State.
Tot onze grote vreugde heeft zich een meerderheid van de fracties van de gemeente bereid verklaard de door ons voorgedragen deskundige alternatieven te willen onderzoeken. De meerderheid van de fracties (D66, VVD, CDA, Sociaal Lokaal, Fedde Reeskamp) heeft de wethouder in een open brief verzocht om een workshop te houden, waarin de deskundige van de gemeente en onze deskundige van ABT alle fracties zullen inlichten over mogelijke alternatieven. De wethouder heeft deze open brief naast zich neergelegd; hij verklaart onverstoorbaar door te zullen gaan met de uitvoering van de werkzaamheden op de oorspronkelijke manier.
De wethouder wenst met ons alleen nog te praten over het vaststellen van een schadeprocedure die gevolgd moet worden, indien er schade als gevolg van de werkzaamheden aan onze panden ontstaat. Dit komt voor ons bewoners neer op het voeren van (vaak langdurige en kostbare) civielrechtelijke procedures tegen de verzekeringen van zowel de aannemers als de gemeente.
Inmiddels is gebleken dat de gemeente zich bij dit project bewust steeds meer op de achtergrond begeeft en de uitvoering en organisatie volledig aan de diverse aannemers overlaat, zonder enige vorm van toezicht. Na vervanging van de oorspronkelijke projectleider en diens opvolger is er inmiddels een derde projectleider door de gemeente aangesteld.
Wij willen u graag inlichten over de mogelijkheden die wij op dit moment zien. Voor dit overleg hebben wij ook vertegenwoordigers van de fracties en onze ABT-deskundige Bert Everts uitgenodigd. Naar aanleiding van uw meningen zullen wij dan verdere stappen zetten.

Bewonersbijeenkomst

Gezien het op handen zijnde zomerreces en de daaraan voorafgaande kadernota-vergaderingen van de fracties, zal de volgende bewonersbijeenkomst op zeer korte termijn moeten plaatsvinden op:
dinsdagavond 25 juni 2013 om 20:00 uur, op Bakenessergracht 87, 2011 JS Haarlem

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en hopen op uw inbreng. Koffie en thee staan vanaf 19:45 uur voor u klaar!