Nieuws

Laat uw stem horen: dien een zienswijze voor 16 juli aanstaande in!

Informatie Sanering Bakenesserbuurt

Wij roepen alle bewoners van de Bakenesserbuurt en omstreken op t/m uiterlijk 16 juli 2015 een eigen zienswijze in te dienen bij de gemeente Haarlem.

Sanering:
De gemeente heeft een saneringsplan middeldiepe en diepe grondwater omgeving Klokhuisplein 5 te Haarlem opgesteld. Het gaat om een bodemvolume dat ernstig verontreinigd is van ca. 1,5 miljoen m3. Het doel is om in 2045 een stabiele eindsituatie te bereiken. In tegenstelling tot de titel van dit saneringsplan, zullen de werkzaamheden met name de Nauwe Appelaarssteeg, Vrouwestraat en Bakenessergracht betreffen en hier voor hinder en overlast zorgen.

Vooropgesteld; er is geen bezwaar tegen sanering van vervuiling als zodanig en in het algemeen. Wij begrijpen dat vervuiling moet worden opgeruimd.

Tot nu toe:
De informatiebijeenkomst van de gemeente gehouden op 15 juni jl., heeft bij de aldaar aanwezige bewoners meer vragen dan antwoorden opgeleverd. Wij vinden het zorgelijk dat er zo weinig bekend is over de aanpak van een kennelijk grootschalige vervuiling die met spoed moet worden gesaneerd. Wij vragen ons ook af hoe we een zienswijze kunnen geven op basis van een onduidelijk plan.

Wij menen dat bewoners en andere belanghebbenden (winkels, bedrijven, eigenaren van panden enzovoorts) op een goede, duidelijke en begrijpelijk manier moeten worden geïnformeerd zodat wij op de hoogte zijn van de voornemens en plannen en de gevolgen voor ons als omwonenden.

Wij zien ons nu gesteld voor de keuze om binnen een korte tijd, op basis van zeer beperkte informatie en aan het begin van de zomervakantie een inhoudelijke zienswijze te geven op een voorgenomen sanering waarover verder niets bekend is (gemaakt), of af te zien van een zienswijze hetgeen in een latere fase in ons nadeel zou kunnen werken.

Aanvullende vragen voor de zienswijze:
1. Waarom is er thans grote spoed bij de sanering van een reeds zeer lang bekende vervuiling?
2. Hoe verhoudt de spoedeisendheid van de sanering zich tot de mededelingen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid?
3. Waarom is er geen gevaar voor de volksgezondheid?
4. Wat is het voorgenomen traject van de sanering in termen van planning, maatregelen, activiteiten en termijnen?
5. Als daar nog niets over bekend is, hoe snel worden bewoners en andere belanghebbenden daarover geïnformeerd?
6. Kunnen belanghebbenden opnieuw een zienswijze indienen als bekend is hoe de sanering zal worden aangepakt?
7. Wordt bij het plan van aanpak van de sanering rekening gehouden met:
a. de volksgezondheid;
b. schade aan gebouwen;
c. bereikbaarheid van woningen en bedrijven en verkeersmaatregelen;
d. (financiële) compensatie bij schade als gevolg van de sanering?
8. Hoe wordt hier mee rekening gehouden?
9. Op welke wijze zullen bewoners en andere belanghebbenden geïnformeerd worden over de voortgang van de sanering?
10. Is er verband tussen de vervuiling rond het Klokhuisplein en die bij het Teylerscomplex?

Dit brengt ons tot het volgende:
Indienen Zienswijze t/m 16 juli 2015:
Hieronder treft u een concept tekst aan voor een door uzelf uit te printen en in te dienen zienswijze. Dient u deze niet tijdig bij de gemeente in, bent u na voornoemd tijdstip geen gesprekspartner meer van de gemeente. Wij adviseren u om de zienswijze aan te vullen, teneinde er een persoonlijke zienswijze van te maken. U dient de zienswijze te voorzien van uw naam, adres, datum en handtekening.

Concept-Zienswijze (deze kunt u selecteren met de muistoets, kopiëren en plakken in uw eigen brief aan de gemeente);

Aan het College van burgemeester en wethouders van Haarlem
Afd. Stadszaken, Meldpunt Bodem
t.a.v. mevrouw J.J.M. Paulussen
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Onderwerp : Zienswijze saneringsplan Klokhuisplein e.o.
Haarlem, xxxx juli 2015 (Datum invullen)

Geachte mevrouw Paulussen,

De inhoud van de brief van het hoofd bureau Bodem van 4 juni 2015, kenmerk STZ/2015/213432 en het verslag van de inloopinformatiebijeenkomst van 15 juni jl. inzake het saneringsplan grondwaterverontreiniging Klokhuisplein e.o. geven mij aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Positie van de bewoners

De snelheid waarmee het saneringsplan moet worden vastgesteld is onvoldoende onderbouwd in de ter inzage gelegde stukken. De tijd die mij is gegeven voor het indienen van commentaar in de vorm van een zienswijze is te kort. Vier weken zijn gewoon te kort om een duidelijk beeld te vormen en inzicht te verkrijgen in de voorgeschiedenis, omvang en uitvoering van het saneringsplan.
Ik verzoek u dan ook voorafgaande aan de vaststelling van de beschikking meer tijd in te ruimen voor overleg met de bewoners.
In dit verband verzoek ik u eveneens mij vanaf heden als (direct) belanghebbende in de betreffende procedure aan te merken. Een formeel onderscheid tussen de status van bewoners van Bakenessergracht 70 t/m 86 respectievelijk 73 t/m 87, Appelaarsteeg 1 en Vrouwestraat 2 en 2A en de bewoners en andere gebruikers van het overige deel van het door de gemeente vastgestelde gebied (inclusief de voortdurende uitwaaiering van schadelijke stoffen vanuit het brongebied) is niet aanwezig, nu de gemeente aanvrager van de beschikking is.

Inhoud van het saneringsplan

De onderhavige materie is ook na de gegeven toelichting en informatie moeilijk te duiden/te begrijpen voor de bewoners. Het onderhavige saneringsplan bevat veel onderdelen die slechts inhoudelijk kunnen worden begrepen en beoordeeld door specialisten.
Het verdient mede daarom aanbeveling een publieksvriendelijke versie van het saneringsplan c.a. te produceren en beschikbaar te stellen voor belanghebbenden.

Een deel van de verstrekte informatie is tegenstrijdig. Zo bestaat er onduidelijkheid over de (on)oplosbaarheid van bepaalde schadelijke stoffen in het grondwater. Tevens is het verband tussen het brongebied, de rest van het plangebied en de voortdurende uitbreiding van het verontreinigde gebied onvoldoende beschreven.

(Hierna kunt u de eigen opmerkingen en commentaar invoegen)

Ik verzoek u bovenstaande opmerkingen te verwerken tijdens de procedure en in de inhoud van de ontwerp-beschikking.

Een bericht van ontvangst van deze brief zie ik gaarne omgaand tegemoet.

Tenslotte deel ik u reeds mede gehoord te willen worden in het kader van de zienswijze.

Hoogachtend,

(Uw naam, adres, woonplaats en ondertekening)


Natuurlijk staan wij als stichting open voor uw vragen en kunt u deze aan ons stellen via: info@vriendenvandebakenes.nl